PUBLIKACE A MÉDIA

Komentáře a učebnice

Základy práva, učebnice Vysoké školy ekonomie a managementu, Praha 2007 od JUDr. Petra Zimy (a druhé vydání z roku 2011)

Právo stavby, monografie, C. H. Beck, 2015

Oceňování podniků v právní praxi, monografie, C. H. Beck, 2016

spoluautorství Komentáře Občanský zákoník (jednosvazkový), C. H. Beck, 2017. část svěřenské fondy a právo stavby

Články

Hromadné žaloby, Právní rozhledy 5/2018, s. 153.

Několik úvah k oceňování podniků, Obchodněprávní revue 5/2017, s. 139.

K možnosti analogické aplikace ustanovení o obchodním zastoupení na franšízové smlouvy, Obchodněprávní revue 10/2017, s. 289.

Několik mýtů o právu stavby, Právní rozhledy 19/2015, s. 679 a násl.

Limity použití § 127a o.s.ř., Právní rozhledy 10/2015, s. 373

Ještě jednou k žalobám na přezkoumání přiměřenosti protiplnění za nucený výkup účastnických cenných papírů po rekodifikaci, Právní rozhledy 23-24/2014, s. 841.

K některým otázkám práva stavby odle nového občanského zákoníku, Právní rozhledy č. 5/2014, s 180 a násl.

Ještě jednou ke squeeze-outu a legitimnímu očekávání, Právní rozhledy 13-14/2014, s. 503.

Podjatost a předpojatost, Právní rozhledy č. 2/2014, s. 66 a násl.

K některým problémům oceňování z pohledu právní praxe, Ekonomické listy č. 2/2012
Zdroj: http://www.vsem.cz/ekonomicke-listy.html

K pokusu o uzákonění institutu laesio enormis, Právní rozhledy č. 9/2012, str. 328 a násl.

Freeze-out, Právní rozhledy 20/2012, s. 710.

Oceňování při squeeze-outech, Právní rozhledy č. 8/2011 s. 267.

O kupní ceně jako (ne)podstatné náležitosti smlouvy o převodu účasti ve společnosti, Právní rozhledy č. 9/2009, s. 326

K některým problémům zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, Právní rozhledy č. 21/2008 s. 791

Legislativní okénka JUDr. Miroslava Sylly, v časopisu Liberálního institutu Terra Libera.

Nervový šok a sekundární oběti, Právní rozhledy 6/2008, s.216

Ještě k nejasnostem při formulacích žalob při vytěsnění, e-pravo, publikováno 21.2.2008 [stáhnout]

Vyšší moc a nový občanský zákoník, e-pravo.cz, publikováno dne 6. 2. 2008. [stáhnout]

Oceňování podniků při nedobrovolných transakcích, Právní fórum (časopis ASPI) 11/2007, s. 403 [stáhnout]

Skupinové žaloby a české právo, Právní fórum, březen 2007, s. 94 [stáhnout]

Právo výkupu po x-té a nikoliv naposledy, Právní rozhledy č. 19/2006, s.705 [stáhnout]

Český kříženec povinného a dobrovolného rozhodčího řízení, Právní rádce č. 5/2006, s. 28 [stáhnout]

Ústavní soud a nominační rituály, Bulletin advokacie 1/2006, s. 53 [stáhnout]

Vývoj rozhodování Ústavního soudu ve věcech vyvlastňování investic v akciových společnostech, Právní rozhledy 22/2005, s. 823 [stáhnout]

Stručný úvod do práva stavby, Právní rozhledy č. 8/2005, s. 287 [stáhnout]

Squeeze-out a Spruchverfahren, Právní rozhledy č. 1/2005, s. 27 [stáhnout]

Ovládací smlouvy a la tcheque, Právní rozhledy č 10/2004, s. 386 [stáhnout]

Kdy nelze projednávat v rozhodčím řízení spory podle § 220k odst. 1 obchodního zákoníku, Bulletin advokacie č. 4/2004 – str. 58 [stáhnout]

Přejímání některých prvků cizího práva obchodních společností Právní rozhledy č 9/2003, s. 438 [stáhnout]

Převod jmění u nás a ve světě Právní rozhledy č. 12/2003, s. 599 [stáhnout]

Povolení k pobytu pro jednatele ze zemí EU, Právní rozhledy – Evropské právo č. 12/2003, s. 12,

K tzv. hromadným žalobám, Právní rozhledy č. 3/2003, s. 178

(není-li uvedeno jinak, je autorem JUDr. Petr Zima)

časopis Právní rozhledy vydává nakladatelství C.H. Beck, časopis Právní forum vydává nakladatelství ASPI, časopis Právní rádce vydává nakladatelství Economia, a.s.

Média

Internetový deník e-pravo komentoval rozhodnutí Evropského soudního dvora o pravomoci českých soudů pro řízení o přezkoumání výše protiplnění, v němž jsme zastupovali úspěšnou stranu.

Vystoupení JUDr. Petra Zimy v pořadu Reportéři ČT - leden 2011 - ohledně vyvlastnění akcionářů společnosti Arcelor Mittal Ostrava a. s.

(14. 6. 2009) Na blogu Jiné právo komentovali nález, v němž jsme zastupovali úspěšného stěžovatele, právník Zdeněk Kühn ("Nález ÚS ve věci věkové diskriminace").

(13. 6. 2009) Deník Právo na první straně informoval o výsledku řízení před Ústavním soudem, v němž naše kancelář zastupovala úspěšného stěžovatele doc. J. H. Ve stejný den zprávu publikoval server novinky.cz ("Úřad vlády vyhodil zaměstnance neoprávněně, rozhodl soud") a další media, např. Radio Česko, portal ČT24, ceskénoviny.cz aj.

( 23. 1. 2008) JUDr. Zima dne  na tiskové konference senátorky Soňi Paukrtové presentoval koncepty squeeze-out v ČR, Německu a Rakousku.

Ekonom č. 40/2007 z října 2007 cituje JUDr. Petra Zimu k otázce problémů spojených s návrhem zákona o nabídkách převzetí.

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz