INFORMACE

 

(26. 5. 2014) V červnu 2015 vyjde v nakladatelství C. H. Beck kniha JUDr. Petra Zimy: Právo stavby. Bližší údaje o připravované publikaci najdete zde.

24. 4. 2016) Ústní jednání ve věci Arcelor Mittal bylo nařízeno na dny 16. a 17. 6 v 9:30 resp. 9:00 a bude se konat v budově Krajského soudu v Ostravě na Havlíčkově nábřeží v přízemí budovy A, č. dv. 7.

(2. 1. 2015) v Právních rozhledech č. 23-24/2014 , vyšel článek JUDr. Petra Zimy, nazvaný Ještě jednou k žalobám na přezkoumání přiměřenosti protiplnění za nucený výkup účastnických cenných papírů po rekodifikaci. Článek reaguje některé nesprávné, resp. nedoložené názory týkající se ustanovení § 390 ZOK ve spojení s ustanoveními nového občanského zákoníku. 

(1. července 2014) Nejvyšší soud České republiky v rozhodnutí ve věci sp. zn. 29 Cdo 1583/2014 potvrdil, že žaloby menšinových akcionářů, kteří se neúčastnili původního řízení o přezkoumání výše vypořádání podle § 220k obch. zák. nejsou prekludovány ani promlčeny, jsou -li podány až po skončení původního řízení v obecné promlčecí době počínající právní mocí původního rozhodnutí. Nejvyšší soud mj. uvedl: "Z § 220p odst. 4 obch. zák. vyplývá, že v zákonné dvouměsíční lhůtě je akcionář povinen uplatnit právo na přezkoumání přiměřenosti vypořádání poskytnutého hlavním akcionářem, nikoliv též právo na zaplacení konkrétní výše dorovnání....".

(24. června 2014) Vrchní soud v Olomouci potvrdil, že naši klienti - bývalí menšinoví akcionáři společnosti ON-Semiconductor CR a.s., mají právo na úroky z prodlení ohledně částky dorovnání, která jim byla přiznána již dříve.

(27. června 2014) E-portál profipravo.cz informuje o nálezu Ústavníího soudu ve věci Pl. ÚS 32/13, kde jsme zastupovali úspěšné stěžovatele.

(20. června 2014) Klíčové rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci pravomoci českých soudů při právu výkupu.

Vrchní soud v Praze poté, co byla věc vrácena Ústavním soudem, znovu vyslovil, že české soudy mají pravomoc pro rozhodování v řízeních o přezkoumání přiměřeného protiplnění i v případech, kdy je hlavní akcionář zahraniční osobou. Tentokrát je rozhodnutí velmi podrobně a přesvědčivě odůvodněno.

(13. května 2014) Ústavní soud na náš návrh povolil obnovu řízení o ústavní stížnosti ve věcech přezkoumání práva na vypořádání bývalých akcionářů dvou českých společností, v nichž byl proveden převod jmění a kde hlavní akcionář prosadil rozhodčí doložku. Jde o rozhodnutí ve věci Pl. ÚS 32/13. Řízení o ústavní stížnosti tedy bude dále pokračovat.

(15. dubna 2014) Dnešního dne Krajský soud v Ústí n. Labem dal zapravdu naší obraně proti žalobě podané proti našemu klientovi z titulu nekalé soutěže. Nekalosoutěžní jednání mělo spočívat ve zveřejnění kritiky uričtého konceptu výuky na školách. Soud konstatoval, že se ze strany našeho klienta jednalo o vyslovení hodnotícího soudu, věcně argumentovaného a že žalobci měli dostatečný prostor na reakci.

(duben 2014) V Právních rozhledech č. 5 byl publikován článek P. Zimy k právu stavby podle nového občanského zákoníku.

(9. dubna 2014) ARCELORMITTAL (AM). Nejvyšší soud rozhodnutím pod sp.zn. 29 Cdo 3059/2011 vyhověl našemu dovolání ohledně neplatnosti valné hromady společnosti AM konané dne 18. června 2009, která vytvořený zisk neurčila k rozdělení na dividendy ale bez bližšího odůvodnění rozhodla o jeho ponechání na účtu nerozděleného zisku. Upozorňujeme na to, že toto ještě nezakládá právo na výplatu dividendy. Podrobnější odůvodnění najdete na: http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pravo-akcionare-na-podil-na-zisku-94073.html

(březen 2014) Byla podána žaloba jménem 2 menšinových akcionářů společnosti Silon a. s., kterým hlavní akcionář nedoplatil výši dorovnání podle dřívějšího rozhodnutí vydaného ve prospěch jiných akcionářů (vuz § 220k odst. 5 obchodního zákoníku).

(24. září 2013) Vrchní soud v Olomouci vyhověl žalobě menšinového akcionáře na doplatek podle § 220k odst. 5 obchodního zákoníku za jeho vyvlastněné akcie a změnil opačné rozhodnutí soudu prvního stupně.

(září 2013) Byla podána žaloba na přezkoumání výše protiplnění poskytnutého menšinovým akcionářům hlavním akcionářem společnosti Třinecké železárny a. s. K žalobě se spojilo několik desítek akcionářů.

(26. srpen 2013) U Krajského soudu v Ostravě proběhlo první jednání o přezkoumání výše protiplnění ve věci ArcelorMittal Ostrava a. s. Soud ustanovil nového znalce.

(22. července 2013) V internetovém serveru epravo.cz vyšel dne 19. 7. 2013 článek JUDr. Petra Zimy s názvem "Nepoměr, hrubý nepoměr atd." týkající se některých pojmů v novém občanském zákoníku.

http://www.epravo.cz/top/clanky/nepomer-hruby-nepomer-atd-91745.html

(12. června 2013) Počátkem června potvrdil Vrchní soud v Praze, že bývalým menšinovým akcionářům společnosti SILON a. s. se sídlem v Plané nad Lužnicí, přísluší další doplatek k peněžnímu vypořádání, které obdrželi v roce 2005 při vyvlastnění v rámci tzv. převodu jmění a to ve výši 197 Kč na každou akcii. Rozhodnutí je v právní moci.

(13. února 2013) Koncem ledna 2013 vyhověl Nejvyšší soud našemu dovolání ve věci přezkoumání výše vypořádání, když před tím soudy nižšího stupně řízení bezdůvodně zastavily. Rozhodnutí je pod sp. zn. 29 Cdo 1693/2012.

(6. listopadu 2012) V čísle 20/2012 časopisu Právní rozhledy vychází článek JUDr. Petra Zimy s názvem Freeeze-out, který se zabývá otázkami opresívního chování většinových společníků/akcionářů a přístupem českých i zahraničních soudů k tomuto jevu.

(2. listopadu 2012) Internotový časopis e-pravo komentuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, kde jsme zastupovali navrhovatele a který se týká znalecké činnosti jakožto součásti dokazování. E-právo vybralo tuto právní větu:

Soud je povinen hodnotit důkaz znaleckým posudkem stejně, jako jiné důkazy a vyvstanou-li pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, je povinen pokusit se odstranit vzniklé pochybnosti obstaráním dalších důkazů. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 1763/2011, ze dne 28.8.2012).

Nejvyšší soud ale bohužel nevyjasnil, kdy lze pochybnosti o znaleckém posudku považovat za reálně vzniklé a tedy kdy se je má soud pokusit odstranit.

(21. srpna 2012) V těchto dnech vychází v časopise Ekonomické listy 2/2012 článek JUDr. Petra Zimy k právním problémům oceňování.

(31. červenec 2012)  Vrchní soud v Olomouci (ve věci 8 Cmo 52/2012) potvrdil výklad, podle něhož je řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady jediným řízením, i když je řízení zahájeno na základě návrhů podaných různými navrhovateli. To má dopad i na náklady řízení účtované společností, která tak nemůže účtovat náklady jejího právního zastoupení separátně za každý návrh.

(31. květen 2012) Bylo nám doručeno vyhovující rozhodnutí Městského soudu v Praze, jímž k našemu návrhu tento soud (zatím nepravomocně) zvýšil přiměřené vypořádání pro akcionáře jedné významné banky a to o téměř čtyřnásobek. Takové zvýšení není v podobných případech ojedinělé.

(30. květen 2012) Další rozhodnutí v Moravských naftových dolech (MND). Ústavní soud včera vyhověl naší ústavní stížnosti a zrušil odmítavé rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 4407/2007 ve věci neplatnosti usnesení valné hromady MND v roce 2004, takže se věc vrací k Nejvyššímu soudu, který tvrdil, že naše dovolání bylo nepřípustné. Nález Ústavního soudu je veden pod sp. zn. II. ÚS 3127/09.

(14. květen 2012) v 9. čísle Právních rozhledů vyšel článek JUDr. Petra Zimy: K pokusu o uzákonění institutu laesio enormis, který se týká ustanovení § 1793 až § 1795 nového občanského zákoníku s přehledem zahraniční judikatury k tomuto institutu.

(27. březen 2012) Bulletin Nejvyššího soudu č. 1/2012 komentuje rozsudek ESLP ve věci Day v. ČR (Ytong) viz http://www.nsoud.cz v části Zahraniční vztahy.

(17. únor 2012) Ministerstvo spravedlnosti a Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnily informace o vyhovění stížnosti bývalých akcionářů společnosti YTONG a. s. Ve svém rozsudku ESLP vyslovil. že zavedením rozhodčího řízení, s nímž stěžovatelé nesouhlasili, bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces. Viz:

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=321322

 

(13. únor 2012) Ústavní soud dne 26. ledna 2012 vyhověl ústavní stížnosti podané naší kanceláři ve věci našeho klienta a vyslovil v nálezu sp. zn. I. ÚS 2154/11, že usnesením nižších soudů bylo porušeno právo klienta vlastnit majetek, když tyto soudy nezohlednily skutečnost, že výše protiplnění při squeeze-outu nebyla přezkoumána Komisí pro cenné papíry (ČNB). Problémem zůstává, že náklady řízení zůstávají hlavnímu akcionáři.

(3. únor 2012) Internetový portál epravo.cz dnes komentuje rozhodnutí Ústavního soudu, v němž naše kancelář zastupovala úspěšného stěžovatele. Jde mj. o jedno z prvních rozhodnutí, kdy byl akceptován důkaz statistikou.

viz http://www.epravo.cz/top/clanky/ustavni-soud-k-diskriminaci-z-duvodu-veku-pri-ukonceni-pracovniho-pomeru-vypovedi-z-organizacnich-duvodu-80033.html

(16. leden 2012) Evropský soud pro lidská práva vyhověl částečně stížnosti týkající se porušení práva na spravedlivý proces, na níž naše kancelář spolupracovala (PCK)- viz Tisková zpráva na portal.justice.cz

(13. leden 2012) Krajský soud v Brně částečně vyhověl našemu návrhu na zvýšení výše protiplnění při squeeze-outu Obchodních sladoven. Zatímco se ztotožnil s naším návrhem na vyloučení ručitelského závazku z ocenění a hodnotu protiplnění v tomto ohledu zvýšil, neztotožnil se s návrhem na vyloučení tzv. prémie za malou společnost. Zvažujeme podání odvolání do této části.

(11. říjen 2011) V internetovém časopisu www.epravo.cz dnes vychází článek JUDr. Petra Zimy nazvaný Vývoj judikatury vyšších soudů ve věcech squeeze-outů.

(10. říjen 2011) Informace pro bývalé akcionáře společnosti ON-SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, a. s.   Menšinoví akcionáři společnosti byli v roce 2004 zbaveni svých akcií oproti peněžnímu vypořádání, které poskytl hlavní akcionář. V loňském roce české soudy rozhodly pravomocně o tom, že výše vypořádání měla být vyšší. Podle stávající judikatury Nejvyššího soudu (např. ve věci 29 Cdo 1332/2005) mají i ti akcionáři, kteří se nezúčastnili soudního řízení, právo na doplatek, který v daném případě představuje trojnásobek původně vyplacené částky. Bližší informace o věci a o možnostech vymožení této částky jsou k získání na pzima@svabzima.cz nebo na tel 221 001 610.

(8. září 2011)  Omlouváme se, že nezveřejňujeme všechny výsledky řízení o přezkoumání výše protiplnění, neboť bychom tím mohli narušit probíhající i budoucí jednání o mimosoudním řešení. Informace o pravomocně skončených kauzách, budou-li s tím stávající klienti souhlasit, zveřejníme.

(2. květen 2011) Nejvyšší soud České republiky vyhověl našemu dovolání a zrušil dřívější nesprávná rozhodnutí nižších soudů, kterými tyto zamítly návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Českomoravský cement o nepravém squeeze-outu menšinových akcionářů.

(30. dubna 2011) V čísle 8. odborného časopisu Právní rozhledy vychází článek JUDr. Petra Zimy s názvem "Oceňování při squeeze-out". Článek cituje z celé řady zahraničních judikátů i z odborné literatury.

(30. března 2011) Naše kancelář podpořila konání konference Národní parky – právní úprava a veřejná správa. Konferenci pořádá Vysoká škola CEVRO Institut ve dnech 14. až 15. dubna 2011 v Českém Krumlově. Účast a referáty významných odborníků zajištěny – viz program konference.
Přijeďte i Vy!
http://www.cevroinstitut.cz/cz/Clanek/narodni+parky+pravni+uprava+a+verejna+sprava/?acid=1 

(22. březen 2011) Ústavní soud vyhověl stížnosti podané naší kanceláří ve věci odmítnutí spravedlnosti obecnými soudy. Věc má sp. zn. I. ÚS 2166/10 a je ke stažení na www.concourt.cz v sekci Aktuálně.

(17. únor 2011) Internetový deník  www.epravo.cz dnes zveřejnil usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 4918/2009, ze dne 15.9.2010 vydané v řízení o přezkoumání výše vypořádání, kde zastupujeme menšinové akcionáře (viz zpráva ze dne 10. prosince 2010). NS vyhověl našemu dovolání opírajícímu se o právo na spravedlivý proces při squeeze-outech.

(16. únor 2011) V pořadí již páté naší stížnosti podané ve věcech ochrany menšinových akcionářů vyhověl Evropský soud pro lidská práva. Podle Tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti bylo vyhověno stížnosti menšinové akcionářky jedné uhelné společnosti pro porušení práva na spravedlivý proces.

(14. leden 2011) V pondělním vydání Lidových novin (dne 17. ledna) vyjde v příloze Právo  a Justice článek JUDr. Miroslava Sylly s názvem Mimorozpočtová zabijačka k otázkám (ne)ústavnosti státních fondů.

(10. leden 2011) Dnešního dne odvysílala Česká televize v pořadu Reportéři ČZ záznam z rozhovoru s JUDr. Petrem Zimou, který se týkal situace některých akcionářů společnosti ArcelorMittal, kteří podepsali dokumenty o postoupení svých práv na občanské sdružení CCF.

viz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/

(20. prosinec 2010) Kancelář zmocněnce vlády ČR pro zastupování u Evropského soudu pro lidská práva zveřejnila českou verzi rozhodnutí tohoto soudu ve věci Suda v. Česká republika, kde jsme zastupovali stěžovatele. http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=314629

(17. prosinec 2010) Nejvyšší soud odmítl dovolání společnosti Severočeské doly a. s. (SD) a společnosti ČEZ a. s., našich protistran ve věcipřezkoumání výše vypořádání poskytnutého vyvlastněným akcionářům společnosti SD. Dovolatelé chtěli dosáhnout toho, aby SD nebyly nadále účastníkem řízení.  Nejvyšší soud dovolání odmítl z důvodu, že ohledně dané otázky není dovolání přípustné. Věc je judikována pod sp. zn. 29 Cdo 2788/2010.

(10. prosinec 2010) Nejvyšší soud vyhověl našemu dovolání ve věci sp. zn. 29 Cdo 4918/2009 za situace, kdy soudy nižších stupňů nepřipustili vstup dalších účastníků do řízení o přezkoumání výše vypořádání po squeeze-outu a zrušil rozhodnutí Vrchního soudu. Při tom soud vyslovil:

Podá-li poté, co bylo zahájeno řízení o přezkoumání výše protiplnění proti hlavnímu akcionáři (ale dříve, než je pravomocně skončeno), návrh na určení přiměřené výše protiplnění či návrh na zaplacení protiplnění v požadované výši či doplacení poskytnutého protiplnění do požadované výše další akcionář, je nutno tento další návrh považovat za přistoupení k prvnímu řízení.

(3. prosinec 2010) Na vzpomínkách a na dosud nepublikovaném deníku  JUDr. SYLLY je založena jedna z kapitol knihy Tomáše Němečka: Vojtěch Cepl – právník ve 20. století, která právě vychází v nakladatelství Leges. Poprvé jsou tak zveřejněny  osobní zážitky z legislativních prací na vládním návrhu Ústavy ČR v roce 1992. Ústavu jakého státu to vlastně píšeme, pánové? Touto otázkou začínal legislativní proces v červnu 1992.

(11. listopad 2010) Vrchní soud v Praze nám doručil rozhodnutí, kterým zrušil předchozí zamítavý verdikt Městského soudu, jímž Městský soud zamítl nároky akcionářů bývalé společnosti Českomoravský cement a.s. Výše vypořádání tedy bude znovu předmětem jednání před soudem prvního stupně.

(28. říjen 2010) Evropský soud pro lidská práva vyhověl co do základu stížnosti našeho klienta proti porušení práva na spravedlivý proces, k němuž došlo tím, že české soudy odmítly projednat jeho žalobu na přiměřené vypořádání za jeho akcie s odvoláním na rozhodčí doložku. Stěžovatel však nebyl stranou dohody o rozhodčí doložce. Rozhodnutí je k dispozici zatím ve francouzštině na stránkách ESLP (č. 1643/06).

(25. srpen 2010) Dne 23.srpna 2010 odvysílala ČT 1 - Reportéři ČT -příspěvek k postupování pohledávek menšinových akcionářů AMO na sdružení Centrum Consultant Finance, v jehož rámci podal krátké vyjádření JUDr. Zima. viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/

(18. srpen 2010) Byla podána žaloba o neplatnost usnesení mimořádné valné hromady AMO z důvodu nesprávného stanovení lhůty k výplatě protiplnění - viz níže zpráva z 13. srpna 2010.

(13. srpen 2010) V usnesení mimořádné valné hromady společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. konané dne 11. 6. 2010 je mj. obsažen údaj, že lhůta pro výplatu Protiplnění a Úroku činí devadesát (90) dnů ode dne, ke kterému dojde k zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře (ArcelorMittal Holdings) k Akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Tato 90ti denní lhůta je dle našeho přesvědčení v rozporu se zákonem, neboť hlavní akcionář je povinen provést výplatu bez zbytečného odkladu poté, co dojde k zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů (Centrální depozitář) a společnost mu nemůže si stanovit pro něj výhodnější delší lhůtu. Stanovení delší lhůty je v rozporu též s názorem vysloveným v rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci  29 Cdo 1237/2008 z ledna tohoto roku, kde soud považuje za nepřiměřeně dlouho i padesátidenní lhůtu.

(19. červenec 2010) Dne 16. července 2010 byla doručena Krajskému soudu v Ostravě žaloba 187 akcionářů společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., požadující přezkoumání výše protiplnění poskytovaného hlavním akcionářem vyvlastňovaným menšinovým akcionářům. Podle sdělení soudu byla žalobě přiřazena spisová značka 41 Cm 125/2010. Celkem však bylo podáno větší množství žalob. O průběhu řízení budeme informovat v této části.

(13. květen 2010) Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl naší žalobě o neplatnost výpovědi doc. J. H. v řízení pokračujícím u tohoto soudu po nálezu Ústavního soudu, o kterém jsme informovali v červnu 2009)

(duben 2010) Zastupitelstvo Jihočeského kraje pověřilo JUDr. Miroslava Syllu, vypracováním a předložením návrhu na zrušení některých předpisů Správy národního parku Šumava a CHKO Šumava pro jejich rozpor se zákonem a ústavním pořádkem ČR.

(9. březen 2010) Evropský soud pro lidská práva nás informoval, že jeho rozhodnutí ve věci Kohlhofer, Minarik v. Česká republika se stalo konečným, neboť panel 5 soudců odmítl návrh České republiky na předložení věci Velkému senátu. Máme radost za naše klienty.

(1. březen 2010) Bylo zveřejněno rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 29 Odo 4712/2007, podle něhož žaloba na přezkoumání výše protiplnění v řízení podle § 183k obch. zák. je též žalobou na určení. Toto rozhodnutí odstraňuje pochybnosti o povaze nároku a odstraňuje též velkou procesní překážku pro uplatňování nároků z tzv. squeeze-out-

(8. leden 2010) Do Nového roku jsme obdrželi rozhodnutí Velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 31 Odo 1424/2006. Velký senát dal za pravdu našim argumentům ve sporu, kde zastupujeme správce konkursní podstaty. Rozhodnutí se týká problematiky nabývání od nevlastníka a soudci mj.vyslovili nesouhlas s radikálním pojetím principu dobré víry. Věc zastupuje JUDr. Pavel Šváb.

(23. prosinec 2009) Vrchní soud v Praze vydal rozhodnutí, kterým potvrdil zamítnutí návrhu na neplatnost usnesení valné hromady v podobné věci, o které jsme informovali dne 7. července 2009. Jedná se o rozhodnutí téhož senátu (14 Cmo) avšak zcela opačné než rozhodnutí z července 2009. Věc bude nepochybně předmětem dovolání.

(14. prosinec 2009) Evropský soud pro lidská práva nás informoval, že stížnost našeho klienta - akcionáře společností Sokolovské uhelné, a. s. na porušení základních práv na ochranu majetku a na spravedlivý proces  v souvislosti s realizací tzv. převodu jmění byla tímto soudem předběžně přezkoumána z hlediska připustnosti a  byla doručena vládě za účelem vyjádření.

(8. prosinec 2009) Evropská ročenka, vycházející v angličtině a publikující významné novely, judikáty a články a události z oblasti mimosmluvní odpovědnosti vydávaná vídeňským nakladatelstvím Springer pod názvem Tort Law 2008, uvedla mezi nejzajímavějšími články z ČR na str. 203 anotaci článku Petra Zimy s názvem Nervový šok a sekundární oběti (článek vyšel v Právních rozhledech 2008 na str. 216 a násl.)

(16. říjen 2009)  Soud v Štrasburku dal za pravdu našim argumentům !! Dne 15. října 2009 zveřejnil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku svůj rozsudek ve věci Kohlhofer a Minarik proti České republice, v nichž jsme zastupovali stěžovatele. Stěžovatelé z Rakouska a Německa namítali zejména porušení práva na přístup k soudu v souvislosti se zrušením akciových společností, jejichž byli menšinovými akcionáři, a s převzetím jejich jmění hlavním akcionářem („nepravý squeeze-out“).
ESLP uznal námitky vlády, že omezení práva stěžovatelů na přístup k soudu, který by projednal jejich žaloby týkající se zákonnosti postupu dotčených akciových společností, mělo zákonný základ a sledovalo legitimní cíl v obecném zájmu, ale vyhověl stížnostem pro porušení principu proporcionality a tím i čl. 6 odst. 1 Úmluvy, neboť ustanovení obchodního zákoníku ve své podstatě znemožňovala meritorní projednání námitek neplatnosti rozhodnutí valných hromad a smluv o převzetí společností poté, co došlo k zápisu převzetí jmění do obchodního rejstříku; rejstříkové soudy rozhodly o zápisu, aniž by před tím neplatnost usnesení valných hromad či smluv o převzetí jmění byla jakkoliv soudně zkoumána. Rozhodnutí nemusí být konečné, pokud se vláda obrátí na Grand Chambre.

(1. říjen 2009) JUDr. Miroslav Sylla se stává lektorem na soukromé vysoké škole CEVRO Institut (www.cevroinstitut.cz) a bude přednášet kurzy Tvorba a interpretace práva a Správní právo.

(25. září 2009) Nakladatelství Wolters Kluwer (Kodex) vydává dvojdílný Komentář k občanskému soudnímu řádu. JUDr. Zima je jedním ze spoluautorů.

(11. září 2009) Příslušnost českých soudů pro squeeze-outy. Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl, že je dána pravomoc českých soudů, i když žalovaný hlavní akcionář má sídlo v zahraničí (sp. zn. 13 Cm 106/2007, rozhodnutí je datováno 26. 8. 2009))

(19. srpen 2009) Advokátní kancelářse úspěšně účastnila výběrového řízení pro poskytování právní služeb pro skupinu Unipetrol.

(7. červenec 2009) Vrchní soud v Praze vyhověl našemu odvolání ve věci neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Č. Č. L. se sídlem v P., která schválila kupní smlouvy na prodej movitých věcí mezi osobami v koncernu, aniž ovšem byl na valné hromadě k dispozici znalecký posudek vyžadovaný § 196a odst. 3 obch. zák.

Vrchní soud mj. uvedl: Ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. sleduje ochranu akcionářů před svévolí osob jednajících jménem akciové společnosti při nabývání a zcizování jejího majetku. Uvedené ustanovení obsahuje dva regulativy nabývání a zcizování majetku, a to jednak určení hodnoty majetku znalcem (za podmínek v tomto ustanovení uvedených vždy) a jednak schválení souhlas valné hromady (jen dochází-li k nabytí majetku do 3 let od vzniku společnosti). Klíčovou otázkou tohoto řízení je sled kroků tímto ustanovením požadovaný.

V případě kupní smlouvy musí cena odpovídat hodnotě majetku určené posudkem soudem jmenovaného znalce. Souhlas valné hromady s nabytím majetku může být udělen jak před uzavřením smlouvy, tak po jejím uzavřením. Smyslem uvedené zákonné úpravy je vystavit nabytí majetku kontrolnímu mechanismu ze strany akcionářů. Potom je třeba přisvědčit odvolateli, že akcionáři mají znát hodnotu majetku, který je předmětem transakce a tuto hodnotu musí stanovit znalec. Jen tak se mohou kvalifikovaně rozhodnout. Odvolací soud má za to, že pro schválení nabytí majetku podle § 196a odst. 3 obch. zák. nepostačuje sdělení pouze předpokládané ceny s tím, že výše ceny bude plně korigována podle hodnoty zjištěné následným znaleckým (jak tomu bylo v daném případě). Znalec by pak mohl dospět ke stanovení jiné hodnoty majetku a rozhodnutí valné hromady vycházející z orientační ceny by již s ohledem na běh prekluzivních lhůt nebylo možno zvrátit. Takový postup považuje odvolací soud za nepřijatelný a v rozporu se zásadou ochrany zájmu akcionářů.

 Při schvalování nabytí majetku podle § 196 odst. 3 obch. zák. valnou hromadou tedy musí mít akcionáři k dispozici stanovení hodnoty majetku znalcem jmenovaným soudem. 

(29. červen 2009) V časopisu Právní forum (Wolters Kluwer) č. 6/2009 byl uveřejněn článek JUDr. Petra Zimy "Sporné nesporné řízení", který se zabývá problematikou povahy sporů vyplývajících mezi společníky obchodních společností.

(22. červen 2009) Dnes jsme obdrželi rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kterým k našemu odvolání zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně zamítající žalobu na neplatnost usnesení valné hromady společnosti Středočeská energetická a. s. (nyní ČEZ). Soud prvního stupně bude muset otázku neplatnosti předmětné valné hromady znovu projednat.

(11. červen 2009) Dnes doručil Ústavní soud avizovaný nález ve věci věkové diskriminace (sp. zn.  II ÚS 1609/08). Z tohoto nálezu uvádíme některé právní věty:

"Provádět organizační změny je jistě přirozené a nutné, ovšem tato svoboda zaměstnavatele nutně podléhá korektivu v podobě zákazu rozlišovat osoby, jichž se změny dotknou, podle nepřijatelných kritérií zapovězených Listinou. V tomto smyslu je nutno usměrnit úvahu obecných soudů, že je věcí zaměstnavatele, které zaměstnance v případě organizačních změn vybere jako nadbytečné. Naopak, obzvláště ve světle stěžovatelem předložené statistiky bylo žádoucí pozorně zkoumat, zda jako kritérium pro výběr nadbytečných nebyl skrytě zvolen jejich věk (eventuálně snad jiný znak, který byl zákoníkem práce vyloučen).

Obecné soudy se v tomto ohledu nezabývaly důkladně realitou předmětné organizační změny; tedy tím, jaké povahy vůbec byla nově vytvořená pracovní místa, jaká byla jejich pracovní náplň, v čem se tato místa lišila od pozic rušených, například té, kterou zastával stěžovatel. Teprve po učinění takovýchto zjištění bylo možno také posoudit, zda nově nastavená kvalifikační kritéria potřebná pro získání pozice, resp. setrvání u vedlejšího účastníka, odpovídala skutečné potřebě při plnění daných úkolů. Jinak samozřejmě není pro zaměstnavatele, který má k disposici osobní materiály svých zaměstnanců nic snazšího, než nastavit tato kritéria účelově, tedy tak, aby je dosavadní zaměstnanci nesplňovali bez souvislosti se skutečnou potřebou zaměstnavatele při plnění úkolů na dané pozici.

 Podle názoru Ústavního soudu ve fázi řízení, kde se již vede dokazování opaku, musí obecný soud mimo jiné posoudit i to, zda nově stanovená kritéria pro zastávání určité pozice, z níž je dávána výpověď, nebyla vytvořena účelově. Vytvořením umělých požadavků a kritérií nelze legitimovat rozlišování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích dle jinak zakázaných parametrů. To by z „antidiskriminačních" norem činilo prázdná ustanovení bez šance vynutit jejich splnění. Těžko lze totiž reálně předpokládat, že v praxi někdy zaměstnavatel otevřeně zdůvodní učinění pracovněprávního úkonu například právě věkem zaměstnance."

(27. květen 2009) Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti našeho klienta doc. Hrubého ve věci týkající se věkové diskriminace v souvislosti s výpovědí z pracovního poměru danou klientovi Úřadem vlády ČR. Jedná se o první rozhodnutí k věkové diskriminaci.

(6. květen 2009) Ústavní soud nařídil na den 27. května 2009 veřejné vyhlášení nálezu ve věci Hrubý v. Česká republika, kde zastupujeme stěžovatele. Stížnost se týká věkové diskriminace a půjde o první rozhodnutí Ústavního soudu k této problematice (viz www.concourt.cz). 

(5. květen 2009) Vrchní soud v Olomouci k našemu odvolání zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým byla bez meritorního projednání  zamítnuta žaloba menšinového akcionáře na přezkoumání přiměřenosti vypořádání při převodu jmění společnosti B. se sídlem v Paskově.

(15. duben 2009) Nejvyšší soud vyhověl dovolání našeho klienta a rozhodnutím čj. 29 Cdo 4025/2008-120 vrátil zpět do řízení otázku přeměny podoby zaknihovaných cenných akcií na listinné, jehož důsledkem bylo zrušení kotace těchto akcií. Nejvyšší soud vyslovil, že není možné v podobných případech vyloučit obcházení zákona (povinnosti učinit návrh smlouvy jako při zrušení kotace valnou hromadou), a uložil nižsím soudům, aby věc znovu projednaly. Usnesení je ke stažení na www.nsoud.cz

(27. březen 2009) Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti našeho klienta a vyslovil, že všechny nároky na přezkoumání výše protiplnění při squeeze out týkající se více než stovky bývalých akcionářů společnosti Sokolovská uhelná, kteří podali celkem 4 žaloby, musí být projednány v jediném řízení. Jde o jeden z prvních roků na cestě zrovnoprávnění postavení českých minoritních akcionářů s postavením akcionářů v jiných evropských zemí. Usnesení bude ke stažení a stránkách nalus.usoud.cz

(16. prosinec 2008) Vrchní soud zamítl odvolání společnosti ČEZ, a.s., do usnesení, kterým soud první instance rozhodl, že bude v řízení o neplatnost usnesení valné hromady a o neplatnost smlouvy o vkladu části podniku, bez ohledu na výmaz původních žalovaných (Středočeské energetické, a. s. a ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Prodej, a. s.) z obchodního rejstříku. To znamená, že nároky bývalých menšinových akcionářů těchto společností nelze odmítat s poukazem na formální procesní argumenty.

(9. prosinec 2008) Ústavní soud rozhodl dne 2. 12. 2008 ve věci druhého návrhu na zrušení ustanovení obchodního zákoníku o právu výkupu, který byl podán Městským soudem v Praze. Návrh byl pokud jde o otázku posouzení ústavnosti uvedených ustanovení odmítnut, protože byl prý podán někým zjevně neoprávněným (§ 43 odst. 1 písm c) zákona o Ústavním soudu, což neumožňuje zabývat se meritorní argumentací k jednotlivým napadeným ustanovením obchodního zákoníku. To ovšem znamená, že otázka ústavnosti stávajícího znění ustanovení o právu výkupu zůstává vzhledem k závěrům usnesení Pl. ÚS 56/05 (kde Ústavní soud zakotvil nezbytnost kontroly ze strany České národní banky) nadále nevyjasněná. Pokud jde o návrh na zrušení ustanovení o obchodním rejstříku, byl návrh zamítnut.

(prosinec 2008)  Naše kancelář se účastnila připomínkového řízení k novému obchodnímu zákonu.

(10. listopad 2008) V č. 21 Právních rozhledů vyšel článek JUDr. Petra Zimy o některých problémech nového zákona o přeměnách. Upozorňuje na některé nefunkční instituty a na interpretační problémy nového zákona.

(17. září 2008) Podle dostupných informací by návrh Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení o práva výkupu, (sp. zn. Pl. ÚS 43/05) by měl být rozhodnut do konce tohoto kalendářního roku.

(22. srpen 2008) Městský soud v Praze ve sporu o ochranu dobré pověsti právnické osoby zamítl žalobu dvou žalujících akciových společností proti našemu klientovi. V odůvodnění soud vyslovil, že výroky pronesené na valné hromadě nebyly způsobilé negativně zasáhnout do dobré pověsti žalujících společností. Výroky směřovaly vůči úzké skupině osob přítomných na valné hromadě a vzhledem k projednávanému programu (právo výkupu) se dala negativní reakce od minoritních akcionářů očekávat. Použitá terminologie - konstatování, že se žalovaný cítil být žalujícími společnostmi okraden - korespondovala s tím, že squeeze-out je pro menšinové akcionáře výrazně ekonomicky nevýhodný. Tyto výroky však nemohly navodit u veřejnosti dojem, že žalujícíc se dopustili trestného činu krádeže. (Rozhodnutí sp. zn. 32 Cm 86/2007 je v právní moci).

(červenec 2008) V časopisu Jurisprudence č. 3/2008 vyšel článek M. Bartl: Ústavní aspekty české regulace squeeze-outu, v němž autorka, působící v Evropském univerzitním institutu sdílí podobné názory na institut práva výkupu jako byly uplatněny naší kanceláří ve věci sp. zn. Pl. ÚS 56/05. Ke tomuto kontroverznímu rozhodnutí se vrátíme samostatným článkem v některém z právnických periodik.

(květen 2008) Koncem března 2008 zamítl Ústavní soud návrh 17 senátorů na zrušení ustanovení obchodního zákoníku o právu výkupu. Naše kancelář zastupovala senátory. Hlavním pilířem rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/05 bylo to, že práva menšinových akcionářů jsou dostatečně zajištěna institutem souhlasu České národní banky. Tři dny poté byl ovšem zákonem č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí tento souhlas pro společnosti s nekotovanými akcioemi zrušen, takže současná právní úprava se nemůže opírat o rozhodnutí Ústavního soudu.

Ve hře je stále návrh Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení o práva výkupu, který je podán za původní právní úpravy, kdy souhlas ČNB nebyl ještě uzákoněn (sp. znl Pl. ÚS 43/05). V logice věci by tedy bylo, aby Ústavní soud ustanovení o právu výkupu ve staronovém znění zrušil, protože nyní se ustanovení práva výkupu o garanci souhlasu ČNB již neopírají.

(duben 2008) Advokáti kanceláře vykonávají funkci správců konkursních podstat v některých významnějších konkursech.

Naše společnost pro konkursní správcovství AZUGA v.o.s. spravuje dva konkursy a to na majetek společnosti Báňské stavby Most a.s. a Potraviny Ústí nad Labem. Veřejně přístupné informace lze získat dotazem na psvab@svabzima.cz nebo na portal.justice.cz v oddělení Evidence úpadců.

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz