PRÁVNÍ SLUŽBY

Právo obchodních společností

Navrhování zakladatelských a dalších dokumentů, zakládání a přeměny společností, akvizice a likvidace obchodních společností a družstev

Zpracování návrhů na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku, včetně všech k tomu potřebných pokladů.

Soudní i mimosoudní řešení vztahů mezi akcionáři

Zpracování stanov a zpráv o vztazích mezi propojenými osobami

Úprava postavení a odpovědnost orgánů společnosti a jejich členů

Obchodní právo závazkové

Nabývání a zcizování podniků a obchodního majetku koupí a prodejem akcií či obchodních podílů (prodeje i nájmy podniku)

Projednání a příprava různých obchodních operací a jejich financování

Průmyslová práva

Zřizování a realizace věcných a osobních zajištění, zástavní právo

Spoluvlastnické dohody a joint-ventures

Smlouvy dodavatelské a distribuční

Smlouvy v oblasti telekomunikací a informačních technologií

Rozvoj komerčních nemovitostí

Právo hospodářské soutěže (kartelové právo i spojování soutěžitelů)

Právo pojišťovací, zpracování pojistných podmínek

Soudní řízení ve věcech občanskoprávních a obchodních

Zastupování v soudních sporech ze smluvních i mimosmluvních vztahů

Zastupování v rozhodčím řízení

Správa konkursních, resp. insolvenčních podstat, zastupování v konkursním a insolvenčním řízení

Zastupování před ústavním soudem

Právo veřejné

Správní právo, zastupování ve správním řízení

Právní služby pro orgány státní správy a samosprávy

Veřejné zakázky

Občanská sdružení

Občanské právo

Převody a nájmy nemovitostí, zajišťovací instituty v oblasti nemovitostí

Ochrana osobnosti

Autorské právo

Pojišťovací právo

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz